Materiály k vyučovaciemu predmetu

Už je to mnoho rokov, čo som sa ešte v roku 2010 ako študentka etnológie zúčastnila na skupinovom terénnom výskume v obci Podhorany (okres Nitra), ktorý bol od začiatku zameraný na zber, opis, systematiku a analýzu etnografického materiálu pre potreby predmetu regionálna výchova na Základnej škole v Podhoranoch. Nakoľko som sa počas celého štúdia etnológie venovala aj problematike regionálnej výchovy, rozhodla som sa svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti posunúť na ďalšiu úroveň a vytvoriť učebné materiály k predmetu regionálna výchova pre ZŠ v Podhoranoch.

Učebné materiály sa venujú niekoľkým tematickým okruhom: dejiny obce Podhorany, architektúra a bývanie, kalendárne obyčaje, spôsob života detí, hudba, piesne, odev, domáca a remeselná výroba. Všetky témy sú spracované pre dve cieľové kategórie – pre žiačky a žiakov na jednej strane a učiteľov a učiteľky na druhej strane.

Učebné texty

Učebné texty sú určené pre žiakov a žiačky 5. ročníka, preto je každá téma spracovaná stručne. Nachádza sa tu mnoho súčasných fotografií zhotovených študentkami a študentmi etnológie počas ich terénneho výskumu a dobových fotografií z archívov obyvateliek a obyvateľov obce, tiež fonetické prepisy výrokov ľudí z Podhorian, úlohy, otázky, námety na prácu.

regionalna vychova - stavby a byvanie
ragionalna vychova - zivot deti
regionalna vychova - piesne a obycaje

Metodická príručka

Metodická príručka je určená pre učiteľky a učiteľov predmetu regionálna výchova. Texty sú obsažnejšie, doplnené o poznámky z rôznej etnologickej literatúry, súčasťou sú aj kompletné vzorové prípravy ku každej vyučovacej hodine s pracovnými listami, návodmi, audio a video nahrávkami. Metodická príručka tiež obsahuje: históriu predmetu regionálna výchova na Slovensku, odporúčanú literatúru, tematický výchovno-vzdelávací plán, učebné osnovy predmetu, námety na celoročnú samostatnú činnosť žiakov a žiačok, zoznam použitej literatúry a zdrojov.

regionalna vychova - zimne obycaje
regionalna vychova - slovesny folklor deti
regionalna vychova - odev

CD príloha

CD príloha obsahuje nahrávky piesní a rozprávaní v podaní obyvateľov a obyvateliek obce Podhorany v čase výskumu v roku 2010.

DVD príloha

DVD príloha obsahuje digitálne verzie všetkých pracovných listov a videá dopĺňajúce informácie v učebných textoch a metodickej príručke.

Súčasnosť (2021)

Na Základnej škole Podhorany sa už kvôli personálnym zmenám a tiež zmenám v zameraní školy predmet regionálna výchova nevyučuje. Avšak na Slovensku je mnoho škôl, v ktorých sa takýto predmet vyučuje, preto dúfam, že by mnou vytvorené materiály mohli byť niekomu užitočné alebo inšpiratívne. Preto ich ponúkam na stiahnutie zadarmo.

Na stiahnutie

Regionálna výchova

Učebné texty


Regionálna výchova

Metodická príručka


Regionálna výchova

CD


Regionálna výchova

DVD